2 płyty + słupek
3 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek
2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek ozdobny
3 płyty + słupek ozdobny
3 i 1/2 płyty + słupek ozdobny
4 płyty + słupek ozdobny
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek
3 płyty + słupek
2 płyty + słupek
4 płyty + słupek
4 płyty + słupek
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek
4 płyty + słupek
4 płyty + słupek
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek
2 płyty + słupek
2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + daszek + słupek klinkierowy
3 płyty + daszek + słupek klinkierowy
2 płyty + daszek + słupek klinkierowy
2 płyty + daszek + słupek klinkierowy
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek
3 płyty + słupek klinkierowy
2 płyty + słupek klinkierowy
5 płyt + słupek, wys. płyty 25 cm
2 płyty + słupek
2 płyty + słupek klinkierowy
2 płyty + słupek ozdobny
3 płyty + słupek
3 i 1/2 płyty + słupek
4 płyty + słupek
3 i 1/2 płyty + słupek
4 i 1/2 płyty + słupek
5 płyt + słupek
6 płyt + słupek
płyta cegiełka
płyta cegiełka
płyta gładka
2 i 1/2 płyty + słupek ozdobny
2 i 1/2 płyty + słupek ozdobny
3 płyty + słupek ozdobny
3 i 1/2 płyty + słupek ozdobny
4 płyty + słupek ozdobny
2 płyty + słupek ozdobny (deska)
2 i 1/2 płyty + słupek ozdobny (deska)
3 płyty + słupek ozdobny (deska)
2 i 1/2 płyty + słupek
3 i 1/2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek
3 i 1/2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek ozdobny (deska)
3 i 1/2 płyty + słupek ozdobny (deska)
2 i 1/2 płyty + słupek ozdobny (deska)
3 i 1/2 płyty + słupek ozdobny (deska)
2 i 1/2 płyty + słupek
3 i 1/2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + słupek
2 i 1/2 płyty + daszek + słupek ozdobny